عشایر عرب خوزستان بزرگترین فرش قرمز جهان را زیر پای زائرین اربعین پهن کردند 😋

مذهبی