واژگونی تریلی خودروبر در میاندوآب آذربایجان غربی 😋

حوادث