کباب گوشت خر ببینید!این آدم پست به مردم گوشت خرمیخوراند 😋

حوادث