پنهان شدن یک داعشی در کانال فاضلاب از ترس نیرو های سوری 😋

سیاسی