واکنش تلخ یک دست فروش به برخورد ماموران شهرداری 😋

سیاسی