فیلم پیدا شدن گنج قارون در مصر! 😋

متفرقه

  • 1
  • 585
  • 31-05-1396, 11:41
  • کاشف گنج قارون، مساحت منطقۀ کشف شده را بیش از چهار هکتار اعلام و تاکید کرد که تمام این مساحت، آکنده از طلا و جواهر و آثار فرعونی است و این ثروت، برای خرید یک کشور کامل کفایت می کند.