به خاطر یه ذره ترشی آبرومونو تو جهان بردی 😋

خنده دار