تجمع مردم مقابل وزارت امور خارجه بعد از بیانیه لوزان 😋

سیاسی