قدرنمایی مردی با یک دست برای افراد سالم 😋

آموزش

  • 0
  • 1134
  • 18-11-1393, 09:58
  • لیوک اریکسون بدون دست چپ به دنیا آمد و تقریباً ریه سمت چپ هم نداشت. او بچه که بود اصرار می کرد همه کارها را خودش انجام دهد. حالا لیوک اریکسون که بزرگ شده این رسالت را برای خودش قائل است که به دیگر افرادی که ناتوانی های جسمی به دنیا آمده اند نشان دهد که هرگز تسلیم نشوند و سعی کنند بهترین باشند.